Uděluji tímto Senior Via, s.r.o., IČ: 03535835,  se sídlem Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9 (dále jen "společnost") podle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), kvalifikovaný souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů, tj. Především jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, kontaktních údajů (číslo telefonu a emailové adresy), či v jiných dokumentech souvisejících s nákupem zboží nebo jinou akcí vyžadující kontaktní údaje na serveru seniorvia.cz (vše společně dále jen „osobní údaje“).

Souhlasím, aby k mým Osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje nezbytné pro splnění účelu zpracování.

Prohlašuji, že všechny uvedené Osobní údaje jsou správné a pravdivé. Tyto Osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovány výlučně pro potřebu rezervování objednávky a veškeré komunikace s rezervací související, za účelem evidování mé osoby jakožto potenciálního zájemce zboží v budoucnosti. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto Osobních údajů není povinné a je zcela dobrovolné. Souhlas dávám na dobu neurčitou a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv i bez udání důvodu písemně odvolat na adrese sídla „společnosti“, uvedeném v obchodním rejstříku či emailem na adrese, uvedené na webových stránkách „společnosti“, byl-li zveřejněn kontaktní email „společnosti“. Souhlasím s tím, že poskytnuté Osobní údaje budou zpracovávány „společností“ automatizovaně i manuálně jejími vlastními zaměstnanci, případně jinými subjekty na základě smlouvy v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jsem informován(a) o tom, že mám právo na informaci, jaké Osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že „společnost“ provádí zpracování mých Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat „společnost“ o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Dále jsem informován, že mohu po „společnosti“ požadovat výmaz, aktualizaci či opravu Osobních údajů, vyžádat si přístup k uchovávaným Osobním údajům a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů mám právo se obrátit na „společnost“ nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.